25 2013 березня 2235

Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання і охорони його вод

УРОК 41

Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання і охорони його вод

 

Мета: сформувати в учнів знання про особливості розташування, розміри, глибини, елементи берегової лінії, найбільші острови, пів­острови, коси, затоки, протоки, природні умови Чорного моря; про стан природних ресурсів Чорного моря, проблеми їх використання і охорони; сприяти формуванню в учнів екологічної свідомості.

Детальніше
25 2013 березня 2208

Кримські гори. Географічне положення, межі, розміри

УРОК 40

Кримські гори. Географічне положення, межі, розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів

 

Мета: сформувати в учнів знання про чинники формування, за­кономірності та прояви висотної ландшафтної поясності Кримських гір; природу і географічне положення та межі природних областей Кримських гір; з’ясувати особливості природи Кримських гір у по­рівнянні з природою Українських Карпат, причини виникнення і про­яв стихійних природних явищ і процесів у горах; сприяти змінам у рівнях розумової діяльності учнів через навички мислення високого рівня — аналіз, синтез, оцінювання; закріпити вміння працювати з різними джерелами географічної інформації — літературними, карто­графічними, статистичними.

Детальніше
25 2013 березня 3179

Українські Карпати. Географічне положення, межі і розміри

УРОК 39

Українські Карпати. Географічне положення, межі і розміри. Загальні риси природних умов. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і процеси. Поділ на природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів

 

Мета: сформувати в учнів знання про чинники формування і за­кономірності та прояви висотної ландшафтної поясності Українських Карпат; природу і географічне положення та межі природних областей Українських Карпат; причини виникнення і прояв стихійних при­родних явищ і процесів у горах; сприяти змінам у рівнях розумової діяльності учнів через навички мислення високого рівня — аналіз, синтез, оцінювання; закріпити вміння працювати з різними джере­лами географічної інформації — літературними, картографічними, статистичними.

Детальніше
25 2013 березня 3058

Зона степу. Географічне положення, межі, розміри. Практична робота № 6

УРОК 38

Зона степу. Географічне положення, межі, розміри. Головні риси природних умов. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території.

Практична робота № 6. Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України (за вибором)

 

Мета: дати учням знання про географічне положення та особливо­сті зони степу, взаємозв’язки між компонентами природи в зоні степу; показати особливості зони в порівняні з іншими природними зонами; на прикладах продемонструвати результати впливу господарської ді­яльності людини на природні особливості зони степу; познайомити з природоохоронними територіями зони степу; продовжити формувати вміння працювати з картографічними матеріалами на прикладі карти фізико-географічного районування, поглибити вміння працювати з те­матичними картами рельєфу, клімату; продовжити формувати вміння працювати з різними джерелами інформації; продовжувати роботу щодо формування навичок високого мислення; удосконалення умінь та навичок щодо комплексного характеризування географічних об’єк­тів (на прикладі природної зони); сприяти формуванню кооперативних навичок навчання, вміння виступати перед аудиторією.

Детальніше
25 2013 березня 2408

Зона лісостепу. Географічне положення, межі, розміри

УРОК 37

Зона лісостепу. Географічне положення, межі, розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні країни. Природоохоронні території

 

Мета: дати учням знання про географічне положення та особли­вості зони лісостепу, взаємозв’язки між компонентами природи в зоні лісостепу; показати особливості зони в порівнянні з іншими при­родними зонами; на прикладах продемонструвати результати впливу господарської діяльності людини на природні особливості зони лісо­степу; познайомити з природоохоронними територіями зони лісостепу; продовжити формувати вміння роботи з картографічними матеріалами на прикладі карти фізико-географічного районування; продовжувати роботу щодо формування навичок високого мислення; удосконалення умінь та навичок щодо комплексного характеризування географічних об’єктів (на прикладі природної зони).

Детальніше
25 2013 березня 3450

Зона мішаних і широколистяних лісів. Географічне положення, межі, розміри

УРОК 36

Зона мішаних і широколистяних лісів. Географічне положення, межі, розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні країни. Природоохоронні території

 

Мета: вивчити географічне положення природних зон рівнинної частини України; дати знання учням про особливості зони мішаних та широколистих лісів, взаємозв’язки між компонентами природи в природних зонах мішаних і широколистих лісів; продовжити фор­мувати вміння роботи з картографічними матеріалами на прикладі карти фізико-географічного районування; продовжувати роботу щодо формування навичок високого мислення; удосконалення умінь та навичок щодо комплексного характеризування географічних об’єктів (на прикладі природної зони).

Детальніше
25 2013 березня 1341

Поняття фізико-географічного районування

УРОК 35

Поняття фізико-географічного районування. Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практичне значення природного районування

 

Мета: дати учням знання про фізико-географічне районування те­риторії України, вивчити одиниці фізико-географічного районування; познайомити з картою фізико-географічного районування України та показати прийоми роботи з нею; з’ясувати прояви широтної зональності на території України; встановити необхідність упровадження зональних природоохоронних заходів; сприяти формуванню в учнів навичок мис­лення високого рівня та екологічної культури особистості учнів.

Детальніше
25 2013 березня 1722

Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують

УРОК 34

Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують. Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти

 

Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про природ­ні компоненти та природні комплекси, сформувати знання учнів про чинники формування природно-територіальних комплексів (ПТК) — ландшафтів; особливості взаємодії компонентів природи в ПТК; продовжувати формувати вміння працювати з картографічними матеріалами на прикладі ландшафтної карти; продовжити роботу щодо формування в учнів навичок мислення високого рівня.

Детальніше
25 2013 березня 803

Узагальнення теоретичних знань та практичних умінь учнів з розділу іі. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України

УРОК 32

Узагальнення теоретичних знань та практичних умінь учнів з розділу іі. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України

 

Мета: систематизувати знання, вміння та навички учнів, що одер­жані під час вивчення розділу «Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України», підготувати їх до складання тематичного оцінювання.

Детальніше