29 2013 березня 2115

Інтеграція України в світове господарство

Урок 39. Інтеграція України в світове господарство

 

Мета: дати характеристику інтеграції України у світове госпо­дарство; визначити вплив процесів глобалізації на господарство України; познайомити з міжнародними організаціями, до яких входить Україна; розвивати навички аналізу та синтезу світової інтеграції; виховувати розуміння необхідності світових інтегра­ційних процесів.

Детальніше
29 2013 березня 1639

Україна і світове господарство. Міжнародна торгівля

Урок 38. Україна і світове господарство. Міжнародна торгівля

 

Мета: охарактеризувати міжнародну торгівлю як одну з голов­них форм міжнародного співробітництва; визначати фактори, що впливають на динаміку та структуру міжнародної торгівлі; дати поняття «імпорт», «експорт», «сальдо торговельного балансу»; розвивати навички аналізу статистичних даних щодо обсягів зовнішньої торгівлі; навчити обчислювати сальдо торговельне; удосконалювати навички побудови картосхем; виховувати зо­середженість, уважність.

Детальніше
29 2013 березня 2298

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки

Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України

Урок 37. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки

 

Мета: ознайомити з поняттями «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «світова торгівля»; охарактеризу­вати форми міжнародного співробітництва; визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розвивати навички аналізу та співставлення фактів; виховувати цікавість до теми, бажання знаходити факти з реального життя, що підтверджують теоретичні посилання.

Детальніше
29 2013 березня 3433

Соціальна сфера

Тема 15. Соціальна сфера

Уроки 35–36. Соціальна сфера

 

Мета: дати характеристику галузей соціальної інфраструк­тури; обґрунтовувати їхнє значення для розвитку господарства, підвищення рівня життя людей; характеризувати рівень розвитку галузей; розвивати навички порівняння розвитку соціальної інфраструктури (в Україні з іншими країнами світу); виховувати спостережливість, активне самостійне мислення.

Детальніше
29 2013 березня 979

Міжнароднітранспортнікоридори. Проблеми та перспективи транспорту України

Урок 34. Міжнароднітранспортнікоридори. Проблеми та перспективи транспорту України

 

Мета: дати поняття «міжнародні транспортні коридори» та з’ясувати їх значення для економіки України й міжнародних пе­ревезень; повторити й систематизувати матеріал про транспортну систему України; розвивати навички порівняння та узагальнення, аналізу та синтезу матеріалу; виховувати творчий підхід, уваж­ність, аналітичні здібності.

Детальніше
29 2013 березня 2367

Морський та річковий, повітряний, трубопровідний транспорт

Урок 33. Морський та річковий, повітряний, трубопровідний транспорт

 

Мета: охарактеризувати морський та річковий транспорт, по­вітряний та трубопровідний, їхню роль у перевезенні вантажів; дати поняття «каботаж», «порт»; визначити географію цих видів транспорту, значення повітряного, водного та трубопровідного транспорту в міждержавних перевезеннях; навчити показувати на карті найважливіші порти, трубопроводи, читати картосхе­ми; виховувати просторове та економічне мислення, творчість, зосередженість.

Детальніше
29 2013 березня 1688

Залізничний та автомобільний транспорт

Урок 32. Залізничний та автомобільний транспорт

 

Мета: охарактеризувати залізничний та автомобільний тран­спорт, його роль у перевезенні вантажів; дати поняття «залізнич­ні вузли»; визначити географію залізничного й автомобільного транспорту, їх недоліки та переваги; навчити показувати на карті найважливіші автомагістралі, залізничні вузли; виховувати ор­ганізованість, зібраність, вольові якості, економічне мислення.

Детальніше
29 2013 березня 3609

Транспорт. Загальна характеристика

Тема 14. Транспорт

Урок 31. Транспорт. Загальна характеристика

 

Мета: характеризувати роль транспорту в розвитку госпо­дарства країни та в міжнародних перевезеннях; дати поняття «види транспорту», «транспортна система»; визначити рівень забезпеченості різних районів України транспортними магістра­лями; удосконалювати навички роботи з відповідною картою атласу; учити виокремлювати суттєві ознаки понять; виховувати цікавість до вивчення теми, економічне мислення, повагу до співрозмовників.

Детальніше
29 2013 березня 1609

Аграрні реформи в Україні

Урок 30. Аграрні реформи в Україні

 

Мета: дати характеристику аграрних реформ в Україні; по­вторити й систематизувати матеріал про сільське господарство України; розвивати навички порівняння та узагальнення, ана­лізу та синтезу матеріалу; виховувати творчий підхід, бажання самостійно створювати дидактичні матеріали за темою, аналі­тичні здібності, бажання об’єднувати свої дії під час виконання спільного завдання.

Детальніше