29 2012 грудня 3474

Правопис та вживання числівників та займенників

Урок № 6

Правопис та вживання числівників та займенників

 

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з морфології та орфографії; удосконалити вміння й навички семикласників правильно писати слова на вивчені орфограми в числівниках і займенниках; розвивати творчі вміння доречно й правильно використовувати числівники й займенники у монологічному та діалогічному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття від­повідальності за братів наших менших; знайомити з представниками тваринного і рослинного світу.

Детальніше
28 2012 грудня 3559

Франція: від монархії до республіки

Урок 3

Тема. Франція: від монархії до республіки

 

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• показувати на карті напрямки походів революційних французьких військ;

• характеризувати діяльність Установчих і Законодавчих зборів, наслідки повалення монархії, погляди жирондистів і монтаньярів;

• аналізувати зміст Декларації прав людини та громадянина, першу Конституцію Франції;

• давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Г. Мірабо, М. Лафайєту;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Детальніше
28 2012 грудня 3589

Франція напередодні революції

Урок 2

Тема. Франція напередодні революції

 

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• показувати на карті кордони країн Європи наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.;

• аналізувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції;

• характеризувати діяльність королівської влади;

• визначати причини Французької революції, провідні ідеї французького Просвітництва.

• давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Вольтеру, Монтеск’є, Руссо, Дідро;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Детальніше
28 2012 грудня 3569

Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.

Урок 1

Тема. Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.

 

Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Пізній Новий час (кінець XVIII — п. XХ ст.)» у 9-му класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та структурою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною, художньою та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; характеризувати зміни, що сталися в житті європейських держав наприкінці XVIII — на початку XХ ст.; визначити форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семестрового й річного оцінювання.

Детальніше
28 2012 грудня 6765

Китай. Індія

УРОК 33

Тема.  Китай. Індія

 

Мета: розглянути особливості  економічного й політичного  становища Індії та Китаю в епоху Нового часу; ознайомити учнів з досягненнями культури цих країн; удосконалювати вміння учнів працювати з історичними  текстами,  історичними  таблицями,  історичною  картою; вдосконалювати роботу в групах.

Детальніше
28 2012 грудня 7073

Османська імперія

УРОК 32

Тема.  Османська імперія

 

Мета: розглянути особливості економічного, політичного та культурного  розвитку  імперії Османа  в  епоху Нового  часу;  вдосконалити вміння учнів працювати з історичними текстами, таблицями, картою.

Детальніше
28 2012 грудня 4210

Конституція США

УРОК 30

Тема.  Конституція США

 

Мета: ознайомити учнів зі змістом Конституції США, її основними положеннями; розвинути в учнів навички аналізу документа, порівнювати  історичну  інформацію, застосовувати й пояснювати терміни  і поняття; давати оцінку історичним діячам; виховувати повагу до демократичних прав і свобод громадян.

Детальніше