19 2012 грудня 10628

Охорона природи рідного краю. Контроль навчальних досягнень

Урок 34

Тема. Охорона природи рідного краю. Контроль навчальних досягнень

 

Мета: продовжити знайомити дітей із природоохоронною діяльніс­тю в Україні та рідному краї; ознайомити з поняттям екологія; розвива­ти спостережливість, логічне мислення, вміння робити висновки, само­стійно розв'язувати проблемні ситуації, підсумовувати вивчене; вихову­вати любов до природи.

Детальніше
19 2012 грудня 4952

Промисловість рідного краю

Урок 33

Тема. Промисловість рідного краю

 

Мета: дати учням поняття про промисловість; ознайомити їх із галу­зями промисловості, що розвинуті в Україні; виховувати дбайливе став­лення до природних багатств рідного краю.

Детальніше
19 2012 грудня 8089

Тваринництво рідного краю

Урок 32

Тема. Тваринництво рідного краю

 

Мета: формувати поняття про тваринництво як галузь сільського гос­подарства; дати знання про галузі тваринництва; розкрити їх значення для людини; виховувати патріотичне ставлення до землі рідного краю, любов до України, пошану до людей та їхньої праці.

Детальніше
19 2012 грудня 9030

Рослинництво рідного краю

Урок 31

Тема. Рослинництво рідного краю

 

Мета: ознайомити дітей із рослинництвом як галуззю народного гос­подарства; ознайомити дітей із зерновими рослинами; пояснити, яке зна­чення для людини мають технічні та овочеві рослини; розвивати спосте­режливість, увагу, мислення; виховувати любов до праці та людей.

Детальніше
19 2012 грудня 9435

Болото — природне угруповання

Урок 30

Тема. Болото — природне угруповання

 

Мета: ознайомити із процесом утворення болота, його рослинним і тваринним світом; розвивати вміння виокремлювати у прочитаному го­ловне; виховувати інтерес до пізнавальної діяльності.

Детальніше
19 2012 грудня 13258

Прісна водойма — природне угруповання

Урок 29

Тема. Прісна водойма — природне угруповання

 

Мета: формувати уявлення про прісну водойму як природне угрупован­ня; розширювати знання учнів про рослинний і тваринний світ водой­ми; розвивати спостережливість; виховувати любов до природи і бажан­ня її охороняти.

Детальніше
19 2012 грудня 12281

Луки — природне угруповання

Урок 28

Тема. Луки — природне угруповання

 

Мета: продовжувати формувати поняття про природу України і рід­ного краю, про природні угруповання; сформувати поняття луки — при­родне угруповання; продовжувати формувати практичні навички роботи із підручником, зошитом; розвивати пізнавальну активність, спостереж­ливість, уміння логічно мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати любов до рідного краю.

Детальніше
19 2012 грудня 17548

Природні угруповання рідного краю. Ліс

Урок 27

Тема. Природні угруповання рідного краю. Ліс

 

Мета: сформувати в дітей поняття природне угруповання; ознайомити із групами живих організмів, які там живуть; продовжувати знайомити із лісом, але вже як природним угрупованням; розвивати естетичні почуття, мислення; виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до лісу.

Детальніше
19 2012 грудня 8342

Ґрунти рідного краю

Урок 26

Тема. Ґрунти рідного краю

 

Мета: продовжувати формувати в учнів поняття ґрунт; ознайомити із видами ґрунтів, їх властивостями та із значенням ґрунту в природі і жит­ті людини; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Детальніше
19 2012 грудня 13980

Корисні копалини рідного краю

Урок 25

Тема. Корисні копалини рідного краю

 

Мета: ознайомити учнів із корисними копалинами області, в якій вони проживають; визначити їх властивості; розкрити їх значення в на­родному господарстві; виховувати почуття гордості за рідний край та дбайливе ставлення до природних багатств.

Детальніше