17 2012 грудня 6912

Взаємозв'язки в природі

Урок 34

Тема. Взаємозв'язки в природі

 

Мета: розширити уявлення учнів про ланцюги живлення, взаємо­зв'язки рослин і тварин із неживою природою; розвивати уміння аналі­зувати, порівнювати; виховувати бажання бути господарем, бережно ста­витися до природи.

Детальніше
17 2012 грудня 4041

Мозок і нерви. Як людина сприймає

Урок 33

Тема. Мозок і нерви. Як людина сприймає

 

Мета: формувати елементарні поняття нервова система (головний і спинний мозок, нерви, їх значення в організмі), органи чуття людини (види органів чуття, подразники, що сприймаються кожним органом); уявлен­ня про роботу нервової системи й органів чуття, про шляхи збереження органів чуття; вміння розрізняти на своєму тілі ті місця, де знаходяться головний і спинний мозок, нерви, розрізняти органи чуття, дотримува­тися режиму дня, чергувати розумову працю з фізичною працею та від­починком; формувати вміння встановлювати взаємозв'язки між усіма органами тіла людини, доводити судження: «Організм — єдине ціле»; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму, прагнення берегти власне здоров'я, розуміння його цінності для люди­ни, залежності життя людини від стану здоров'я.

Детальніше
17 2012 грудня 5350

Для чого людині органи кровообігу. Бережи органи кровообігу

Урок 32

Тема. Для чого людині органи кровообігу. Бережи органи кровообігу

 

Мета: формувати елементарне поняття органи кровообігу (судини, серце, їх значення в організмі), пульс; уявлення про кругообіг крові в ор­ганізмі, про шляхи збереження органів кровообігу здоровими; вміння розрізняти на своєму тілі ті місця, де знаходиться серце і судини, ви­значити пульс, дотримуватися режиму дня; формувати вміння вста­новлювати взаємозв'язки між системами органів в організмі людини, моделювати ці зв'язки, робити висновки; виховувати розуміння необ­хідності берегти власне здоров'я, зокрема органи кровообігу, прагнення знати, як берегти серце, судини, і вміти це робити, доброзичливо стави­тися до інших людей.

Детальніше
17 2012 грудня 5795

Для чого і як людина дихає. Бережи органи дихання

Урок 31

Тема. Для чого і як людина дихає. Бережи органи дихання

 

Мета: формувати елементарне поняття органи дихання (розташуван­ня в організмі, значення); уявлення про газообмін в легенях, про необхід­ність чистого повітря для дихання, про звички, які шкідливо діють на ор­гани дихання, про шляхи збереження органів дихання здоровими; вмін­ня знаходити на своєму тілі місця, де розміщені органи дихання, дбати про чистоту повітря, дотримуватися правил гігієни під час спілкування з хворими людьми; формувати вміння висловлювати судження, встанов­лювати взаємозв'язки і залежності між органом й умовами його функ­ціонування; розвивати уяву; виховувати охайність, допитливість, пізна­вальний інтерес до вивчення свого організму.

Детальніше
17 2012 грудня 5672

Як відбувається живлення людини. Бережи органи травлення

Урок 30

Тема. Як відбувається живлення людини. Бережи органи травлення

 

Мета: формувати елементарні поняття травлення, органи травлення (роз­ташування в організмі, значення), рослинна їжа, тваринна їжа; уявлення про взаємозв'язок органів однієї системи, про гігієну харчування і догляд за зубами; вміння розрізняти на своєму тілі місця, де розміщені органи травлення; догля -дати зуби, правильно харчуватися; формувати вміння самостійно виконувати практичну роботу, встановлювати функціональні зв'язки (будова органу — його функція, тобто значення в організмі), узагальнювати й робити висновки; вихову­вати бережливе ставлення до свого організму, прагнення берегти здоров'я.

Детальніше
17 2012 грудня 3279

Як людина рухається. Чому треба тренувати м'язи

Урок 29

Тема. Як людина рухається. Чому треба тренувати м'язи

 

Мета: формувати уявлення про м'язи організму людини; елементар­ні поняття робота м'язів (розслаблення і скорочення), тренування м'язів; уміння знаходити м'язи у своєму тілі, правильно сидіти за партою або за столом, стежити за своєю поставою; формувати вміння виконувати прак­тичну роботу, пояснювати одержані факти, логічно міркувати, правиль­но висловлюватися; виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я, тобто бажання правильно сидіти, ходити, займатися фізичною працею і спортом.

Детальніше
17 2012 грудня 5771

Скелет — опора тіла людини. Як бути струнким

Урок 28

Тема. Скелет — опора тіла людини. Як бути струнким

 

Мета: формувати елементарні поняття скелет людини (кістки, основні частини скелета, значення в організмі людини), правильна постава; уміння розрізняти основні частини скелета на своєму тілі, правильно сидіти за партою, запобігати викривленню хребта і кісток; формувати вміння за­стосовувати знання у новій ситуації та практичній діяльності; виховува­ти переконання в необхідності збереження здоров'я, його цінності для людини.

Детальніше
17 2012 грудня 9376

Людина — частина природи. Організм людини. Шкіра — захисник організму. Бережіть шкіру

Урок 27

Тема. Людина — частина природи. Організм людини. Шкіра — захисник організму. Бережіть шкіру

 

Мета: формувати уявлення про ознаки людини як живого організму, про відмінні ознаки людини, про орган як частину тіла людини; форму­вати елементарні поняття шкіра — захисник організму (будова, властиво­сті, значення), гігієна шкіри; вміння надавати першу допомогу при неве­ликих ушкодженнях шкіри, дотримуватися правил гігієни, загартовувати шкіру; виробляти вміння виконувати практичну роботу з метою вивчення

об'єктів природи або перевірки висловлених суджень, узагальнювати, ро -бити висновки; виховувати спостережливість, допитливість, бережливе ставлення до свого здоров'я й здоров'я інших людей.

Детальніше
17 2012 грудня 13048

Гриби. Дроб'янки. Значення грибів і бактерій у природі. Їстівні та отруйні гриби. Корисні та хвороботворні бактерії. Правила гігієни

Урок 26

Тема. Гриби. Дроб'янки. Значення грибів і бактерій у природі. Їстівні та отруйні гриби. Корисні та хвороботворні бактерії. Правила гігієни

 

Мета: формувати в учнів поняття гриби, дроб'янки, бактерії; знайомити дітей із найпоширенішими видами їстівних та отруйних грибів, корисних та хвороботворних бактерій, особливостями їх розмноження; розвивати вміння порівнювати, робити висновки; виховувати потребу дотримува­тись правил особистої гігієни, бережного ставлення до природи.

Детальніше
17 2012 грудня 7086

Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

Урок 25

Тема. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

 

Мета: формувати уявлення про ознаки пристосування тварин до за­хисту від ворогів у природі, причини зникнення тварин, про шляхи охо­рони і збереження тварин у природі; виробляти вміння розрізняти оз­наки пристосування окремих тварин до захисту від ворогів, самостійно встановлювати зв'язки в природі, формулювати пізнавальні запитан­ня; виховувати впевненість кожного учня у своїх діях під час пізнаваль­ної діяльності, здатність співпрацювати, різнобічно сприймати об'єкти природи, тобто бачити їх різнобічну цінність, прагнення охороняти тва­ринний світ.

Детальніше