14 2012 грудня 4806

Термометр

Урок 4

Тема. Термометр

 

Мета: сформувати поняття термометр; виробляти уявлення про влас­тивості рідин розширюватися під час нагрівання та стискуватися під час охолодження, вміння користуватися термометром (визначати, записува­ти і читати його показання), цілеспрямовано сприймати (спостерігати) перебіг і результати дослідів, доводити власну думку; виховувати зосере­дженість та уважність під час виконання практичної роботи.

Детальніше
14 2012 грудня 6837

Сонячне світло і тепло

Урок 3

Тема. Сонячне світло і тепло

 

Мета: розширити уявлення про сонячні промені, особливості їх падін­ня на поверхню Землі, про висоту сонця на небосхилі, про значення світла і тепла в природі; вміння вимірювати довжину тіні від гномона, встанов­лювати залежність між висотою сонця на небосхилі й довжиною тіні від гномона, між висотою сонця і кількістю тепла, яке воно посилає на зем­лю; формувати вміння порівнювати, встановлювати причинно-наслід-кові зв'язки в природі; виховувати бажання пізнавати природу, бачити її красу та охороняти й примножувати природні багатства.

Детальніше
13 2012 грудня 7008

Тіла. Речовини. Молекули

Урок 2

Тема. Тіла. Речовини. Молекули

 

Мета: формувати елементарні поняття тіло, речовина, молекула; вміння розрізняти тіла і речовини в природі; формувати вміння моде­лювати будову твердих, рідких і газоподібних речовин, виконувати до­сліди за інструкцією; виховувати зосередженість та охайність під час ви­конання дослідів.

Детальніше
13 2012 грудня 8757

Що таке природа. Якою буває природа. Охорона природи

Уорк 1

Тема. Що таке природа. Якою буває природа. Охорона природи

 

Мета: закріпити поняття природа, нежива природа, жива природа; формувати уявлення про моральну, естетичну, пізнавальну, валеологіч-ну, практичну цінність природи для людей; розвивати уміння розрізняти предмети неживої і живої природи та предмети, зроблені людьми; роз­ширити уявлення про те, що загрожує природі, про шляхи збереження природних багатств і правила поведінки в природі; формувати вміння робити схематичні записи (моделювати), спостерігати за живою і нежи­вою природою; виховувати почуття відповідальності за природу рідно­го краю, країни, прагнення берегти, примножувати, охороняти приро­ду; розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи.

Детальніше