17 2012 грудня 5771

Скелет — опора тіла людини. Як бути струнким

Урок 28

Тема. Скелет — опора тіла людини. Як бути струнким

 

Мета: формувати елементарні поняття скелет людини (кістки, основні частини скелета, значення в організмі людини), правильна постава; уміння розрізняти основні частини скелета на своєму тілі, правильно сидіти за партою, запобігати викривленню хребта і кісток; формувати вміння за­стосовувати знання у новій ситуації та практичній діяльності; виховува­ти переконання в необхідності збереження здоров'я, його цінності для людини.

Детальніше
17 2012 грудня 9379

Людина — частина природи. Організм людини. Шкіра — захисник організму. Бережіть шкіру

Урок 27

Тема. Людина — частина природи. Організм людини. Шкіра — захисник організму. Бережіть шкіру

 

Мета: формувати уявлення про ознаки людини як живого організму, про відмінні ознаки людини, про орган як частину тіла людини; форму­вати елементарні поняття шкіра — захисник організму (будова, властиво­сті, значення), гігієна шкіри; вміння надавати першу допомогу при неве­ликих ушкодженнях шкіри, дотримуватися правил гігієни, загартовувати шкіру; виробляти вміння виконувати практичну роботу з метою вивчення

об'єктів природи або перевірки висловлених суджень, узагальнювати, ро -бити висновки; виховувати спостережливість, допитливість, бережливе ставлення до свого здоров'я й здоров'я інших людей.

Детальніше
17 2012 грудня 13051

Гриби. Дроб'янки. Значення грибів і бактерій у природі. Їстівні та отруйні гриби. Корисні та хвороботворні бактерії. Правила гігієни

Урок 26

Тема. Гриби. Дроб'янки. Значення грибів і бактерій у природі. Їстівні та отруйні гриби. Корисні та хвороботворні бактерії. Правила гігієни

 

Мета: формувати в учнів поняття гриби, дроб'янки, бактерії; знайомити дітей із найпоширенішими видами їстівних та отруйних грибів, корисних та хвороботворних бактерій, особливостями їх розмноження; розвивати вміння порівнювати, робити висновки; виховувати потребу дотримува­тись правил особистої гігієни, бережного ставлення до природи.

Детальніше
17 2012 грудня 7087

Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

Урок 25

Тема. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

 

Мета: формувати уявлення про ознаки пристосування тварин до за­хисту від ворогів у природі, причини зникнення тварин, про шляхи охо­рони і збереження тварин у природі; виробляти вміння розрізняти оз­наки пристосування окремих тварин до захисту від ворогів, самостійно встановлювати зв'язки в природі, формулювати пізнавальні запитан­ня; виховувати впевненість кожного учня у своїх діях під час пізнаваль­ної діяльності, здатність співпрацювати, різнобічно сприймати об'єкти природи, тобто бачити їх різнобічну цінність, прагнення охороняти тва­ринний світ.

Детальніше
17 2012 грудня 5600

Довкілля тварин. Як тварини добувають корм

Урок 24

Тема. Довкілля тварин. Як тварини добувають корм

 

Мета: формувати поняття довкілля тварин, необхідні умови для життя рослиноїдних, хижих і всеїдних тварин; уявлення про ознаки пристосування тварин до добування корму в природі; виробляти вміння розрізняти озна­ки пристосування окремих тварин до добування корму; формувати вмін­ня висловлювати передбачення й доводити його правильність, цілеспря­мовано сприймати об'єкти природи; виховувати спостережливість, пізна­вальний інтерес до тварин, почуття задоволення у процесі пізнавальної діяльності, бачення краси й доцільності тварин у природі.

Детальніше
17 2012 грудня 5694

Як розмножуються тварини

Урок 23

Тема. Як розмножуються тварини

 

Мета: формувати уявлення про особливості розмноження комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів; вміння міркувати за анало­гією, логічно будувати свою розповідь, працювати з текстом і малюнка­ми підручника; виховувати пізнавальний інтерес до природи, відчувати моральну відповідальність за збереження природи.

Детальніше
17 2012 грудня 35140

Чим живляться тварини. Ланцюги живлення

Урок 22

Тема. Чим живляться тварини. Ланцюги живлення

 

Мета: формувати поняття рослиноїдна тварина, хижа тварина, всеїд­на тварина; розвивати вміння розрізняти тварин за способом живлен­ня; поглибити поняття ланцюгу живлення у природі; закріпити вміння складати найпростіші ланцюги живлення; формувати вміння аналізува­ти об'єкти природи, встановлювати взаємозв'язки між ними; виховува­ти бережливе ставлення до тварин на основі осмислення взаємозв'язків між ними.

Детальніше
17 2012 грудня 8209

Різноманітність тварин у природі

Урок 21

Тема. Різноманітність тварин у природі

 

Мета: розширити поняття звірі, птахи, комахи; сформувати елемен­тарні поняття риби, земноводні, плазуни; вміння розрізняти тварин цих груп; формувати вміння визначати істотні ознаки тварин, знаходити зай­вий об'єкт серед їх сукупності, класифікувати, розвивати уяву; вихову­вати допитливість, пізнавальний інтерес, прагнення дітей до самовира­ження й самореалізації у пізнавальній діяльності.

Детальніше
17 2012 грудня 8024

Як розрізняють тварин. Тварини — живі організми

Урок 20

Тема. Як розрізняють тварин. Тварини — живі організми

 

Мета: формувати уявлення про значення тварин у природі і цін­ність їх для людей, про види тварин, про особливі ознаки тварин; розвивати вміння розрізняти тварин одного і кількох видів; форму­вати вміння міркувати за аналогією, порівнювати; виховувати оцін­не ставлення до власних вчинків та вчинків інших людей у ставлен­ні до природи.

Детальніше
17 2012 грудня 7387

Чи можуть рослини захищатися. Охорона рослин

Урок 19

Тема. Чи можуть рослини захищатися. Охорона рослин

 

Мета: формувати уявлення про ознаки пристосування рослин до винищення тваринами і людьми, про причини зникнення рослин у природі та шляхи їх збереження; вміння розрізняти ознаки пристосу­вання в окремих рослин до знищення; формувати вміння використо­вувати знання у новій ситуації, спілкуватися в процесі спільної діяль­ності; виховувати здатність сприймати красу природи, потребу її охо­роняти й примножувати; провести контроль навчальних досягнень за темою «Рослини».

Детальніше