17 2012 грудня 18997

Довкілля рослин. Як рослини пристосувалися до різних умов життя

Урок 18

Тема. Довкілля рослин. Як рослини пристосувалися до різних умов життя

 

Мета: формувати елементарні поняття про довкілля рослини, необхід­ні умови росту і розвитку рослини; уявлення про окремі ознаки присто­сування рослин до спеки, нестачі вологи, світла, надміру вологи; вміння розрізняти ознаки пристосування окремих рослин до різних умови жит­тя; виробляти вміння цілеспрямовано сприймати ознаки об'єктів приро­ди, встановлювати функціональні зв'язки будова — функція у природі; виховувати спостережливість, допитливість, прагнення пояснити сприй­няття в природі, доводити свою думку.

Детальніше
17 2012 грудня 7398

Розмноження квіткових рослин. Як виростити нову рослину з насінини. Як виростити нову рослину без насіння

Урок 17

Тема. Розмноження квіткових рослин. Як виростити нову рослину з насінини. Як виростити нову рослину без насіння

 

Мета: формувати уявлення про розмноження квіткових рослин, умо­ви проростання насіння (тепло, вода, повітря), умови росту і розвитку рослин (тепло, вода, повітря, світло), про способи розмноження рослин іншими органами — листком, частинами стебла, кореневими паростка­ми; вміння пророщувати насіння, вирощувати рослини з насіння, роз­множувати кімнатні рослини різними способами; формувати вміння бачити проблему і формулювати її у формі запитання, цілеспрямовано сприймати об'єкт або його частину, узагальнювати сприйняття; вихову­вати спостережливість під час спільної діяльності (виконання довготри­валих дослідів).

Детальніше
17 2012 грудня 9933

Різноманітність рослин у природі

Урок 16

Тема. Різноманітність рослин у природі

 

Мета: формувати уявлення про різноманітність рослинного сві­ту, про водорості; мохи, хвощі, папороті, хвойні рослини, квіткові рослини, уміння розрізняти окремі рослини цих груп, розуміти цін­ність їх у природі; виробляти уміння узагальнювати, робити виснов­ки, оцінювати результати діяльності (самооцінювання і взаємооціню-вання); виховувати взаємоповагу у спільній діяльності; здатність до самовираження кожного учня, прагнення пізнавати і шанувати тра­диції свого краю.

Детальніше
17 2012 грудня 10675

Дерева, кущі, трав'янисті рослини. Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті рослини

Урок 15

Тема. Дерева, кущі, трав'янисті рослини. Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті рослини

 

Мета: закріпити поняття дерево, кущ, трав'яниста рослина; роз­ширити поняття листяні дерева і кущі, хвойні дерева і кущі; сформува­ти поняття однорічна трав'яниста рослина, багаторічна трав'яниста рос­лина, вміння розрізняти дерева, кущі й трав'янисті рослини, хвойні і листяні дерева і кущі, однорічні, дворічні, багаторічні трав'янисті рос­лини; формувати вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки, підводити об'єкт під поняття; виховувати самостійність, прагнення знаходити від­повіді на поставлені запитання, бережливе ставлення до рослин.

Детальніше
17 2012 грудня 13852

Будова рослин. Рослини — живі організми

Урок 14

Тема. Будова рослин. Рослини — живі організми

 

Мета: поглибити поняття орган рослини; сформувати уявлення про значення кожного органа (кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням) для рослини, про особливості живлення і дихання рослин; уміння розрізняти органи рослини, називати їх; формувати вміння ло­гічно міркувати, правильно висловлювати свою думку, здійснювати взаємоконтроль; виховувати критичність і доказовість мислення, ес­тетичне сприймання рослин, моральну відповідальність за збережен­ня рослинного світу.

Детальніше
17 2012 грудня 9361

Зелене диво землі — рослини. Різноманітність живих організмів. Значення рослин у природі та житті людей

Урок 13

Тема. Зелене диво землі — рослини. Різноманітність живих організмів. Значення рослин у природі та житті людей

 

Мета: продовжити формувати поняття природа нежива і жива, уяв­лення про царства живої природи, значення рослин, різноманітність рос­лин на землі, про види рослин; продовжити виробляти навички дослід­ницької роботи та спостереження; розвивати логічне мислення, вихову­вати естетичні почуття.

Детальніше
17 2012 грудня 6807

Охорона ґрунту

Урок 12

Тема. Охорона ґрунту

 

Мета: формувати уявлення про значення ґрунту в природі і значення його для людей, про шляхи забруднення і руйнування ґрунту, про охоро­ну і збереження ґрунту

Детальніше
17 2012 грудня 11397

Що таке ґрунт. З чого складається ґрунт

Урок 11

Тема. Що таке ґрунт. З чого складається ґрунт

 

Мета: формувати поняття ґрунт; уявлення про перегній, про склад ґрунту (повітря, вода, перегній, пісок, глина, мінеральні солі); формувати вміння спостерігати, узагальнювати, здійснювати спілкування, самостій­но висловлювати свою думку; виховувати допитливість, самостійність, доказовість мислення, бажання прислухатися до думки іншої людини.

Детальніше
14 2012 грудня 9177

Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини. Гірські породи потребують охорони

Урок 10

Тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини. Гірські породи потребують охорони

 

Мета: сформувати елементарні поняття гірські породи, корисні копалини (горючі, рудні, нерудні); виробити уявлення про значення гірських порід у при­роді і цінність для людей, про участь учнів у збереженні й охороні корисних копалин; уміння розрізняти тверді, рідкі й газоподібні гірські породи, окремі горючі, рудні й нерудні корисні копалини; формувати вміння підводити ок­ремий предмет під поняття; виховувати естетичне сприймання об'єктів при­роди (краси гірських порід), прагнення до збереження корисних копалин та ус -відомлену потребу робити це, гордість за природні багатства своєї країни.

Детальніше
14 2012 грудня 3549

Вода має бути чистою

Урок 9

Тема. Вода має бути чистою

 

Мета: формувати уявлення про значення води в природі, цінність її для людей, про шляхи забруднення і способи охорони води від забруд­нення, про участь учнів в охороні та збереженні води; формувати вміння висловлювати оцінні судження; виховувати естетичне сприймання при­роди, прагнення берегти природу, охороняти її, зокрема воду.

Детальніше