14 2012 грудня 8018

Перетворення води. Кругообіг води в природі

Урок 8

Тема. Перетворення води. Кругообіг води в природі

 

Мета: формувати уявлення про умови перетворення води з одного стану в інший  рідкого в газоподібний стан і з газоподібного — в рідкий, з рідкого у твердий стан і з твердого — в рідкий), про властивості снігу і льоду, про кругообіг води в природі; формувати вміння застосовувати за­своєні знання в подібній і новій ситуаціях, виконувати досліди для пере­вірки передбачуваних властивостей або умов; виховувати прагнення вис­ловлювати власну думку і доводити її.

Детальніше
14 2012 грудня 6917

Без води немає життя. Властивості води-рідини. Вода — розчинник

Урок 7

Тема. Без води немає життя. Властивості води-рідини. Вода — розчинник

 

Мета: розширити уявлення про значення води в природі, про три ста­ни води і властивості води (не має власної форми, прозора, безбарвна, без запаху рідина, під час нагрівання розширюється і стискується під час охо­лодження); формувати елементарні поняття, що вода — речовина, роз­чинник, розчин; вчити робити розчини; виробляти вміння самостійно ви­конувати досліди, узагальнювати сприйняте під час виконання дослідів, робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес, самостійність, ор­ганізованість, відповідальність за виконану роботу.

Детальніше
14 2012 грудня 10353

З чого складається повітря. Збережемо повітря чистим

Урок 6

Тема. З чого складається повітря. Збережемо повітря чистим

 

Мета: формувати уявлення про склад повітря (азот, кисень, вуглекис­лий газ), про домішки в повітрі; джерела забруднення повітря та шляхи збереження його чистоти; продовжувати формувати вміння порівнюва­ти, робити висновки, складати план тексту; застосовувати знання у новій ситуації; виховувати обережність у поводженні з вогнем у природі, праг­нення охороняти чистоту повітря і зберігати власне здоров'я та навко­лишню природу.

Детальніше
14 2012 грудня 10402

Повітря навколо нас. Властивості повітря

Урок 5

Тема. Повітря навколо нас. Властивості повітря

 

Мета: розширити й поглибити уявлення дітей про значення і місце­знаходження повітря на землі, про властивості повітря (прозоре, безбарв­не, без запаху, розширюється під час нагрівання і стискається під час охоло­дження, погано проводить тепло), про значення в природі властивостей

повітря погано проводити тепло; формувати вміння виконувати дослі­ди, спостерігати за ходом і результатами досліду; вміння робити виснов­ки, міркувати за аналогією; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної діяльності.

Детальніше
14 2012 грудня 4802

Термометр

Урок 4

Тема. Термометр

 

Мета: сформувати поняття термометр; виробляти уявлення про влас­тивості рідин розширюватися під час нагрівання та стискуватися під час охолодження, вміння користуватися термометром (визначати, записува­ти і читати його показання), цілеспрямовано сприймати (спостерігати) перебіг і результати дослідів, доводити власну думку; виховувати зосере­дженість та уважність під час виконання практичної роботи.

Детальніше
14 2012 грудня 6829

Сонячне світло і тепло

Урок 3

Тема. Сонячне світло і тепло

 

Мета: розширити уявлення про сонячні промені, особливості їх падін­ня на поверхню Землі, про висоту сонця на небосхилі, про значення світла і тепла в природі; вміння вимірювати довжину тіні від гномона, встанов­лювати залежність між висотою сонця на небосхилі й довжиною тіні від гномона, між висотою сонця і кількістю тепла, яке воно посилає на зем­лю; формувати вміння порівнювати, встановлювати причинно-наслід-кові зв'язки в природі; виховувати бажання пізнавати природу, бачити її красу та охороняти й примножувати природні багатства.

Детальніше
13 2012 грудня 7004

Тіла. Речовини. Молекули

Урок 2

Тема. Тіла. Речовини. Молекули

 

Мета: формувати елементарні поняття тіло, речовина, молекула; вміння розрізняти тіла і речовини в природі; формувати вміння моде­лювати будову твердих, рідких і газоподібних речовин, виконувати до­сліди за інструкцією; виховувати зосередженість та охайність під час ви­конання дослідів.

Детальніше
13 2012 грудня 8753

Що таке природа. Якою буває природа. Охорона природи

Уорк 1

Тема. Що таке природа. Якою буває природа. Охорона природи

 

Мета: закріпити поняття природа, нежива природа, жива природа; формувати уявлення про моральну, естетичну, пізнавальну, валеологіч-ну, практичну цінність природи для людей; розвивати уміння розрізняти предмети неживої і живої природи та предмети, зроблені людьми; роз­ширити уявлення про те, що загрожує природі, про шляхи збереження природних багатств і правила поведінки в природі; формувати вміння робити схематичні записи (моделювати), спостерігати за живою і нежи­вою природою; виховувати почуття відповідальності за природу рідно­го краю, країни, прагнення берегти, примножувати, охороняти приро­ду; розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи.

Детальніше
13 2012 грудня 5757

Ми і природа

Урок 34

Тема. Ми і природа

 

Мета: узагальнити й розширити знання учнів про природу; розви­вати спостережливість за природними явищами; виховувати інтерес до пізнання навколишньої дійсності, любові до природи та бережного став­лення до неї.

Детальніше