06 2013 березня

Не і ні з різними частинами мови

Уроки № 95–96

Не і ні з різними частинами мови

 

Мета: поглибити знання учнів про написанням не і ні з різними частинами мови; формувати вміння членувати слова за будовою, визначати роль часток не і ні у реченнях; розвивати творчі вміння використання не і ні у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до рослинного і тваринного світу України, почуття відповідальності за їх збереження.

Правопис: написання не і ні з різними частинами мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Синтаксис: уживання не і ні у реченнях, текстах і власних висловлюваннях.

Культура мовлення: виразне читання речень із не і ні.

Текст (риторичний аспект): використання не і ні для підсилення виразності мовлення.

Міжпредметні зв’язки: використання не і ні як виражального засобу в художніх творах (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку. Оголошення епіграфа

Тому, хто посадить дерево, подякують і онуки,

а того, хто загубить, прокленуть і діти.

Народна творчість

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів семикласників

Колективна робота з текстом

 • Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати власний заголовок. Пригадати, які почуття і враження виникають у вас під час перебування в лісі.

БЕЗЦІННИЙ ДАР

Ліси — неоціненний дар природи. Вони є надійним захисником полів. Це вони пом’якшують клімат, поліпшують водний режим полів, захищають їх від суховіїв і пилових бур, а ріки і водойми від замулювання та пересихання.

Ліс — це чудова лабораторія, гігантська фабрика цілющого повітря. Це легені наших міст і селищ. Для кожного з нас перебування в лісі неначе свято. У лісі неодмінно піднімається настрій, відчувається прилив енергії, бадьорості.

Ліси, парки, сквери — це не тільки зелена окраса. Вони мають і важливе лікувальне значення. Саме тому більша частина санаторіїв, будинків відпочинку розташовані в лісах або біля них.

Неабияке корисне повітря соснових лісів і дібров, які є найулюбленішими місцями туризму та масового відпочинку (З книги «Дари лісів»).

 • Виписати виділені слова. Визначити, до якої частини мови вони належать. Чим виступає не: часткою чи префіксом? Аргументувати своє твердження. Дібрати кілька власних прикладів з не.
 • Переказати текст, доповнюючи інформацією про роль і значення лісу в житті людини.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Лінгвістичне дослідження (за варіантами)

Варіант 1

 • Дібрати синоніми з часткою не до поданих слів.

Загроза, вигадка, рабство, ворог, підозра, брехня, тривога.

 • Виписати з орфографічного словника шість слів, які без не не вживаються. З двома словами скласти речення.

Варіант 2

 • Дібрати антоніми з часткою не до слів гарний, розумний, далеко, давно, завзято.
 • Виписати із художніх творів української літератури по п’ять речень з часткою не, коли вона пишеться окремо і разом.

Гра «Добери синоніми»

 • Замінити рисочки буквами так, щоб вийшли синоніми з часткою не, яка пишеться разом з іменниками:

1) Невіглас. 2) Хвороба. 3) Ворог. 4) Хиба. 5) Зневага. 6) Безладдя. 7) Нужда, нестатки. 8) Рабиня. 9) Прикрість.

1. не _ _

2. не _ _ _

3. не _ _ _ _

4. не _ _ _ _ _

5. не _ _ _ _ _ _

6. не _ _ _ _ _ _ _

7. не _ _ _ _ _ _ _ _

8. не _ _ _ _ _ _ _ _

9. не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ключ: 1. Неук. 2) Неміч. 3) Недруг. 4) Недолік. 5) Непошана. 6) Непорядок. 7) Недостатки. 8) Невільниця. 9) Неприємність.

 • Запам’ятати правопис слів нікчемність, нічийний, нівроку, нізвідки, недуг, немовля, негода, неабищо. Скласти з ними речення.

Колективне опрацювання таблиці

 • Розглянути таблицю. Скласти монологічне висловлювання про написання заперечної частки не.

Написання заперечної частки не

Разом

Окремо

1. З усіма словами, що без не не вживаються: немовля, невід, ненавидіти, неволити, де не — частина кореня.

2. З іменниками, прикметниками, прислівниками тоді, коли утворюється нове слово, яке можна замінити синонімом без не: недовір’я — підозрілість, недобре — погано.

3. З іменниками, прикметниками, дієприкметниками, прислівниками, дієсловами, що мають префікс недо- (позначає неповну ознаку або дію в неповній мірі): недоконаний, недобачати, недосяжний.

4. З дієприкметником без залежних від нього слів: Бурею вривалися у незруйновані чисті міста (О. Гончар).

5. З дієприкметниками і прикметниками, якщо при них є слова дуже, вельми, надзвичайно, що збільшують ступінь якості: Надзвичайно негарний випадок

1. З числівниками, займенниками, займенниковими прислівниками, службовими словами: не три, не такий, не під (деревом), не який-небудь (але неабиякий).

2. З дієсловами, дієслівними формами та деякими прислівниками: не хотів, не виконано, не розуміючи, не гаразд, не видно, не треба.

3. З іменниками, прикметниками, прислівниками, дієприкметниками при протиставленні: Вона мені не ворог, а подруга. Він рухався не швидко, а повільно.

4. З дієсловами з префіксом до (закінчення дії або додатковий процес): Не досолить — не доїсть.

5. З іменниками, прикметниками, дієприкметниками, прислівниками, якщо в реченні є заперечення: Чи не близько він підійшов?

6. З прислівниками: не до лиця, не до ладу, не до смаку, не до пуття

 

 • Дібрати по три власні приклади написання не разом і окремо.
 • Які правила, на ваш погляд, є найскладнішими? Перечитати їх ще раз і розказати однокласнику по парті.

Аналіз мовних явищ на основі тексту

 • Прочитати уривок з вірша Д. Куровського «Недо й Пере». Визначити основну думку тексту. Переписати. Підкреслити орфограми. Пояснити їх.

Недо — вічний (не) дороба,

(не) доводько до кінця.

Все йому (не) довподоби,

Все йому (не) (до) лиця.

«(Не) займай» — (не) дочуває,

«Поможи» — (не) добачає,

(Не) доївши хліба — страв,

(не) довзувшись, — геть подався…

ох, і в кого він удався —

я і сам ще (не) добрав.

З ним і в школі теж морока:

(Не) додума, (не) довтне,

(не) довисидить уроку…

(Не) додому йде по зміні,

(не) до книжки — на пусте…

(Не) доходить до хлопчини,

що (не) доуком росте.

 • Переказати текст своїми словами.

Робота з таблицею

 • Розказати про написання ні з різними частинами мови, використовуючи матеріал таблиці.

Разом

Окремо

1. У заперечних займенниках, якщо після ні немає прийменника: ніхто, ніщо, нічий, ніякий.

2. У заперечних прислівниках: ніде, нізвідки, ніскільки, нітрохи.

3. У словах, які без ні не вживаються: нівечити, нікчемний

1. Якщо ні заперечує наявніть дії, ознаки предмета: ні місто, ні село; ні великий, ні малий.

2. У займенникових сполученнях, якщо після ні є займенники з прийменником: ні на чому, ні до кого, ні з ким

 

 • На кожне правило дібрати власні приклади. Зачитати їх уголос.

Спостереження над мовним матеріалом

 • Прочитати. З’ясувати роль ні в кожному слові. Пояснити правопис.

Ніхто, нісенітниця, ніякий, ні в чий, ні до кого, нівроку, ніяк, ні одна, ніяковість, нічийний, ні краплі дощу, ні сльозинки, нівечення.

 • З’ясувати лексичне значення виділеного слова. У разі потреби звернутися до тлумачного словника.

Мовленнєва ситуація

Уявити ситуацію: вам доручили виступити на зборах шкільного активу і розказати про недобросовісне прибирання класами пришкільних ділянок. У своїй розповіді вказати на недоліки виконаної на суботнику роботи і шляхи їх подолання. Використати слова з ні з попередньої вправи.

Дослідження-відновлення

 • Записати, розкриваючи дужки. З’ясувати правила написання не і ні з різними частинами мови.

1) Уламок рейки!.. Він був такий важкий, що іншим разом Хаєцький певно, (ні)защо його (не)підняв би. 2) Пройшовши наскрізь вуличку, він (Хома) (не)зустрів (ні)кого зі своїх. 3) — (Не)вже ми оце врятовані? І (ні)хто нас більше (не)ловитиме, (ні)хто (не)постріля? 4) Хомі (ні)колилось, бій уже відгримів десь за містечко (О. Гончар). 5) Він (не)ловив линів у озерах (ні)волоком, (ні)топчійкою, а яко(сь) (не)наче брав їх з води прямо руками. 6) — (Ні)чого у світі я так (не)люблю, як саджати що (не)будь у землю, щоб проізростало, — любила проказувати мати. 7) — Прямо, та й прямо, та й прямо, та й (ні)куди ж (не)звертайте! — гукав дід подорожньому. 8) (Ні)дід, (ні)ми (не)розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало нас. 9) У хаті (ні)що (не)замикалось (О. Довженко).

 • Ø Зробити синтаксичний розбір останнього речення. Виписати з нього частки і розібрати як частину мови.
 • Ø З’ясувати зміст шостого речення й висловити власну думку щодо прочитаного. Розказати, чи люблять у вашій родині працювати на землі.

V. Систематизація й узагальнення знань

 • Ø Подумати і дати відповіді:

1. Коли не пишеться разом з різними частинами мови? Навести приклади.

2. Коли ні пишеться разом з різними частинами мови? коли окремо? Навести приклади.

3. З’ясувати написання слів неабияк, нікчема, недокінчивши, не читаючи.

4. Коли не пишеться окремо з різними частинами мови? Навести приклади.

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час опрацювання теми.

VІІ. Домашнє завдання

1. Уявити ситуацію: ви перебуваєте на екскурсії, під час якої вас переповнюють почуття від побаченої краси й різноманітності рослинного і тваринного світу України. Скласти діалог, використовуючи частки.

2. Написати твір-мініатюру на тему «Мрії збуваються», використовуючи різні частини мови з частками не і ні. Пояснити їх правопис.

Джерела:

1.  Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В. Усі уроки української мови в 7 класі / Упорядник С. А. Омельчук. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 348, [4] с.

2.  Уроки української мови. 7-11 класи. Учитель року / уклад. Є. І. Науменко,                         О. М. Чхайло. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 207, [1] с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 1.

3.  Омельчук С. А., Кумейська Н. В., Середа Л. В., Чаловська М. В. Сучасний урок української мови в 7 класі / Упоряд. С. А. Омельчук. - Х.: Вид. група «Основа», 2007. -      208 с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 6 (43)).

Залишити коментар

Ім`я:*
E-Mail:
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть два слова, що зображені на малюнку: *