06 2013 березня 6392

Розряди часток за значенням.Частки у спонукальних і окличних реченнях

Урок № 92

Розряди часток за значенням.Частки у спонукальних і окличних реченнях

 

Мета: ознайомити семикласників з розрядами часток за значенням; удосконалювати вміння вичленовувати частки в реченнях, визначати їх роль і розряди за значенням у спонукальних та окличних реченнях; розвивати творчі вміння використання часток у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття гумору та любов до природних надбань рідного краю.

Детальніше
04 2013 березня 4563

Частка як службова частина мови

Урок № 91

Частка як службова частина мови

 

Мета: ознайомити учнів з часткою як службовою частиною мови; формувати загальнопізнавальні вміння вичленовувати частки в реченнях, визначати їх роль; розвивати творчі вміння використання часток у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до краси і природних надбань рідної держави.

Детальніше
04 2013 березня 7498

Тематична контрольна робота № 9 з теми «сполучник» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю діалогічного характеру

Урок № 90

Тематична контрольна робота № 9 з теми «сполучник» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю діалогічного характеру

 

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Сполучник»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання сполучників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо; здійснити перевірку здатності семикласників читати мовчки незнайомий художній текст діалогічного характеру із належною швидкістю і розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання фактичний зміст, виражально-зображувальні засоби прочитаного твору.

Детальніше
04 2013 березня 8275

Правопис сполучників (написання разом і окремо)

Урок № 89

Правопис сполучників (написання разом і окремо)

 

Мета: розширити знання учнів про прості, складні і складені сполучники, їх правопис; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити різні за будовою сполучники в реченні, визначати їх групу за значенням, доцільно замінювати різні за будовою сполучники синонімічними, правильно вживати їх відповідно до смислових зв’язків; розвивати творчі вміння розмежовувати складні сполучники й однозвучні з ними слова; удосконалювати орфографічні вміння написання сполучників разом і окремо; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти шанобливому ставленню семикласників до Батьківщини.

Детальніше
04 2013 березня 14309

Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Письмовий твір — опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі

Урок № 88

Урок розвитку комунікативних умінь № 21.

Письмовий твір — опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі

 

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту з елементами опису процесу праці, сприймати письмовий текст, розуміти його, створювати власні твори — описи процесу праці в художньому стилі за власними спостереженнями.

Детальніше
04 2013 березня 9041

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усний твір — опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі

Урок № 87

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усний твір — опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі

 

Мета: ознайомити учнів з вимогами до складання твору-опису процесу праці в науковому стилі; розвити вміння семикласників усно складати твори — описи процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі; удосконалити вміння аналізувати тексти-описи, викладати матеріал послідовно, логічно, дотримуючись стильових ознак наукового стилю; підвищувати мовну й мовленнєву культуру семикласників.

Детальніше
28 2013 лютого 9891

Сполучники підрядності

Урок № 86

Сполучники підрядності

 

Мета: сформувати в учнів поняття про сполучники підрядності, їх роль у тексті; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити сполучники підрядності в реченні, визначати їх групу за значенням, доцільно замінювати підрядні сполучники синонімічними, правильно вживати їх відповідно до смислових зв’язків; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти шанобливому ставленню семикласників до історії як своєрідного храму.

Детальніше
28 2013 лютого 5359

Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності

Урок № 85

Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності

 

Мета: сформувати поняття в учнів про сполучники сурядності, їх роль у простому і складному реченнях; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити сполучники сурядності в тексті, визначати їх групу за значенням, доцільно замінювати сурядні сполучники синонімічними, правильно вживати сполучники і-й, додержуючись норм милозвучності; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти шанобливому ставленню семикласників до визначних пам’яток архітектури світового масштабу.

Детальніше
28 2013 лютого 4452

Сполучник як службова частина мови

Урок № 84

Сполучник як службова частина мови

 

Мета: поглибити знання учнів про сполучник як службову частину мови, його граматичне значення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити сполучники в тексті, їх характеризувати; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти шанобливому ставленню семикласників до визначних пам’яток архітектури України.

Детальніше
28 2013 лютого 6736

Тематична контрольна робота № 8 (тестові завдання)

Урок № 83

Тематична контрольна робота № 8 (тестові завдання)

 

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Прийменник»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання прийменників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо.

Детальніше